8 Eylül 2009 Salı

Mql4 Nedir

Veri Türleri Veri Türleri (Data Types) Veri Türü ne demektir?

Her programlama dilinde, verilerin bellekteki temsillerinin bir kümesi vardır. Örneğin, eğer hafıza -2147483648 ve 2147483647 arasında bir sayı tutacaksa, çoğu programlama dili bu veriyi tamsayı türü (Integer type) olarak adlandırır.

Değişkenler:

Değişkenler, içinde veri saklanabilen bellek bloklarının adlarıdır.
Resmi kafanızda canlandırmanızı kolaylaştırmak için, belleği her biri farklı boyutlarda bir grup kutu olarak hayal edin. Kutuların boyutları, byte cinsinden, verinin saklanması için gereken boyuttur.

• Bir kutuyu içinde veri saklamak için kullanmadan önce ona bir isim vermelisiniz. Bu işleme bildirim (declaration) denir.
• Bildirim işlemi sırasında, bilgisayara kullanacağınız kutunun boyutu ve türü hakkında bilgi veren bir sözcük yazarsınız. Bu sözcüğe anahtar sözcük türlerindendir.
• Sakladığınız veri ile ilişkili bir isim seçmeniz, sakladığınız veriyi daha sonra bulma konusunda size yardımcı olacaktır. Bu isim değişken ismidir.
• Kutuyu bildirdiğiniz satırda ona bir değer verirseniz, bu işleme ilk değer verme (initialization) denir.

Bir değişken yarattığımızda, bilgisayara değişkenimiz için bellekte belirli byte uzunluğunda bir yer ayırmasını söylemiş oluruz. Küçük bir sayı, bir harf ve çok büyük bir sayı bellekte aynı yeri kaplamayacağından ötürü, bilgisayar bize değişkenimiz için bellekte ne kadar yer ayırması gerektiğini soracaktır. İşte veri türleri bunun içindir.
Örneğin aşağıdaki MQL4 kodu ile derleyiciye söylediğimiz,

int MyVariable=0;

bellekten 4 byte'lık bir yeri tahsis etmesi ve MyVariable ismi ile bu yere erişmemizi sağlamasıdır.
Değişkenlere sonraki bölümlerde daha fazla değinilmiştir.
MQL4’te aşağıdaki veri türleri vardır:

Tamsayı (int)
Mantıksal Tür (bool)
Karakter (char)
Yazı (string)
Ondalık Sayı (double)
Renk (color)
Tarih – Saat (datetime)

Tamsayı türü – int

Bir tamsayı, + veya – ile başlayan ve rakamlardan oluşan sayıdır. -2147483648 ve +2147483648 sayıları arasında bir değer alabilir.
MQL4 dilinde tamsayı sabitleri onluk ya da onaltılık sayı sisteminde yazılabilir. Örneğin aşağıdaki sayıların hepsi tamsayı sabitleridir:
12, 3, 2134, 0, -4
0x0A, 0x0B, 0xFF, 0x14, 0x7c7

Bir tamsayı değişkeni oluşturmak için int anahtar sözcüğünü kullanırız.
Örneğin:

int birTamsayi = -10;
int baskaTamsayi = 0x1C4;

Onluk ve Onaltılık:

Onluk gösterim, sayıları 10 tabanına göre (yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 rakamlarından bir ya da birkaçını kullanarak) yazmaktır. Onluk gösterimde bazen ondalık kısım da vardır ve ondalık kısmın nereden başladığını gösteren bir nokta kullanılır. Ayrıca sayının işaretini gösteren + veya - işareti de kullanılabilir.
Onaltılık gösterimde 16 simge vardır. Bunlar 0'dan 9'a kadar olan rakamların yanında A B C D E F harf karakterleridir. Bu karakterlerin küçük ya da büyük olmasının bir önemi yoktur. MQL4 dilinde bir sayının onaltılık tabanda yazıldığını göstermek için başına “0x” ya da “0X” yazılır. Örneğin 0x25 onluk sayı sisteminde 37 sayısına denk gelmektedir.

Mantıksal Tür – bool

Mantıksal veri türü olan bool türü, yalnızca iki farklı değer tutabilen bir türdür: true (doğru) ya da false(yanlış) (ya da tamsayı gösterimleri olan 1 veya 0). bool türü bellekte yalnızca bir bitlik yer kaplar. MQL4 dilinde TRUE, True ve true arasında ve FALSE, False ve false arasında fark yoktur.
Mantıksal türden bir değişken oluşturmak için bool anahtar sözcüğünü kullanılır:
Örneğin:

bool flag = false;

Karakter

Bir karakter, ASCII karakter setindeki 256 alfabetik, nümerik ya da diğer karakterden biridir. Bir karakterin değeri, o karakterin ASCII karakter setindeki sıra numarası olan tamsayıdır. MQL4 dilinde karakter sabitlerini tek tırnak karakterleri (‘) arasına yazılır.
Örneğin:

'a' , '$', 'Z' MQL4 dilinde karakter değişkenlerini int türünde tanımlanır. Örneğin:

int birKarakter = ‘A';
int digerKarakter = ‘$’;

Özel Karakterler denen bir grup karakter doğrudan tek tırnak içine yazılamazlar çünkü MQL4 için özel anlamları vardır. Bunları Escape Sequence denen bir yolla, başlarına bir ters bölü (back-slash) ‘\’ karakteri ekleyerek yazılır.
Örneğin:

int karakter1 = ‘\\’; //ters bölü karakteri
int karakter2= ‘\n’; //yeni satır karakteri

MQL4’te kullanılan escape sequence’lerin bir listesi aşağıdadır:

satır başı karakteri \r
yeni satır \n
tab karakteri \t
ters bölü \\
tek tırnak \’
çift tırnak \”
onaltılık ASCII kodu \xhh -> burada hh yerine onaltılık iki rakam gelmelidir.

Yazılar – string

string veri türü, iki çift tırnak karakteri (“) arasına yazılmış karakterler dizisidir.
Karakter dizisi, karakterlerin birbiri ardına gelmesi ile oluşur. Son karakterlerden sonra, dizinin sonlandığını gösteren bir NULL karakter gelir. NULL karakterden sonra kullanılmamış alan olup olmaması önemli değildir. NULL karakter, ASCII karakter setinde 0 numaralı karakter olan özel bir karakterdir ve stringlerin sonunun geldiğini ifade eder. Şekil 1’de bir string’in bir karakter dizisi olarak nasıl temsil edildiğini görebilirsiniz:
:
MQL4 dilinde stringlerin uzunluğu 255 karakter ile sınırlanmıştır ve 255 karakterden uzun herhangi bir string için derleyici “too long string (255 characters maximum)” hatası verir.
Bir string sabitinin içinde özel karakterlerden herhangi birini başına ters bölü (\) koyarak kullanabilirsiniz.
string türünden değişkenler oluşturmak için string anahtar sözcüğünü kullanırız:

string str1 = "Merhaba dunya!"; string str2 = "Copyright © 2008, \"forexnedir\""; //Burada çift tırnakların yazımına dikkat edin.
string str3 = "12312312340";


Ondalık Sayı – double

Ondalık sayı, bir gerçel sayıdır. (Tamsayı kısmının yanında bir de ondalık kısmı olan sayılar)
Örneğin:
3.4, 4.02, 0.001 gibi.

MQL4 dilinde ondalık sayılar 2.2e-308 ile 1.8e308 arasında değerler alabilirler.
MQL4 dilinde ondalık sayı türünden değişken oluşturmak için double anahtar sözcüğü kullanılır.
Örneğin:
double reelSayi = 1000000000000; double ceyrek = 1/4;
double yarim = 0.5;


Renk – color

Renk veri türü, MQL4 diline özel bir veri türüdür ve MetaTrade üzerinde çalışan Uzman Danışman veya Özel Gösterge uygulamalarının grafiklerinin renk değerlerini tutmak için kullanılır. Bu renkler, kullanıcı tarafından Uzman Danışman ya da Özel Gösterge'nin properties sekmesi aracılığıyla değiştirilebilir.

Renk türünden sabitleri üç şekilde oluşturabilirsiniz:

1. Rengin ismi ile:
Web Colors Set ismiyle de anılan, iyi bilinen renkler için, renklerin İngilizce isimlerini kullanarak. Bu renk isimlerini görmek için bu belgeye dahil olan Web Colors Set’e bakabilirsiniz.
2. Karakter gösterimi ile:
Bu gösterimde “C” anahtar sözcüğü ve arkasından gelen iki adet tek tırnak kullanılır. İki tek tırnak işareti arasına virgüller ile ayrılmış üç elemanlı bir liste yazılır. Bu listenin elemanları oluşturulmak istenen rengin sırasıyla Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerleridir ve her biri 0 ile 255 arasında olmalıdır. (Yani rengin RGB değeri.) Bu değerleri onluk ya da onaltılık gösterimde yazabilirsiniz.
Tamsayı değeri ile: Web Colors Set’de yer alan her renk, onluk ya da onaltılık gösterimde yazabileceğiniz bir tamsayı değerine sahiptir ve renk değişkenlerine (yani color türünden değişkenlere) doğrudan bu tamsayı değerlerini atayabilirsiniz. Onaltılık düzende yazılmış bir tamsayı değeri şöyle görünür: 0xMMYYKK (MM, YY ve KK basamakları; rengin mavi, yeşil ve kırmızı değerlerinin onaltılık düzende olacak şekilde yazılmalıdır).
Örneğin:
//karakter gösterimi ile renk sabitleri:
C’128, 128, 128’ //gri
C’0x00, 0x00, 0xFF’ //mavi
//isimler olarak renk sabitleri:
Red
Yellow
Black
//Tamsayı değeri ile renk sabitleri:
0xFFFFFF //beyaz
16777215 //beyaz
0x008000 //yeşil
32768 //yeşil

MQL4’te renk türünden bir değişken tanımlamak için color anahtar sözcüğünü kullanırız.
color renk1 = Red; color renk2 = C'128, 128, 128';
color renk3 = 32768;


1. Tarih ve Zaman – datetime
Tarih ve Zaman türü olan datetime, MQL4’e özel bir türdür. Bir tarih ve bir zaman bilgisini tutmaya yarar. datetime türünden sabitler, “D” anahtar sözcüğü ve ardından gelen iki adet tek tırnak (‘) işareti ve bu tek tırnak arasına gelen bazı değerler ile yazılırlar. Bu iki tırnak işareti arasına bir liste yazılır. Bu listenin elemanları şunlardır: yıl, ay, gün, saat, dakika saniye. datetime türünden değerler, 1 Ocak 1970 - 31 Aralık 2037 arasında olabilir.

Örneğin:
D’2004.01.01 00:00’ //Yeni yıl
D’1980.07.19 12:30:27’
D’19.07.1980 12:30:27’
D’19.07.1980 12’ //Bu tarih değeri şuna eşittir : D'19.07.1980 12:00:00'
D’01.01.2004’ //Bu tarih değeri şuna eşittir: D’01.01.2004 00:00:00’

datetime türünden bir değişken, datetime anahtar sözcüğü ile tanımlanır.
Örnek:
datetime dtDogumGunum = D'01.04.1988'; datetime dt1 = D'2005.03.08 12:30:00'
Bilgi rehberi  Forex Yönetim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder